Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2016
Mới đây, sau cuộc họp liên tịch giữa các bên, Ban tổ chức Giải thưởng Loa thành 2016 đã công…