Xây dựng mô hình cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam
Tại Việt Nam, phát triển nhà ở xã hội (NOXH) hiện theo công thức: Phát triển NOXH = Hành lang…