Đi tìm “dáng riêng” của đô thị Tam Kỳ trong tương lai
Có những thành phố ta đến rồi đi không có ấn tượng gì, mỗi khi nhớ lại chỉ thấy mờ…