Tọa đàm “Kiến trúc đô thị Nhật Bản thế kỷ XX”
Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác với các Trường Đại học, Tập đoàn Nhật Bản, sáng 20/02/2020 tại…
Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa (Phần I)
Khái niệm chung về Công nghiệp Văn hóa: Hiện có nhiều khái niệm về Công nghiệp Văn hóa (Culture industry). Theo UNESCO,…