Lời Kêu Cứu Của Một Nhà Tuyển Dụng
Thất vọng với những ứng viên kém cỏi, một nhà tuyển dụng liệt kê 5 loại ứng viên cần tránh…