Đến hết 2014, cả nước có 774 đô thị

Thống kê của Bộ xây dựng cho biết, đến nay cả nước có 15 quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được phê duyệt; 60/63 tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; 15/15 khu kinh tế ven biển, 13/28 khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt quy hoạch chung. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt khoảng trên 70%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng trên 30%; quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 94,9% (tăng 11,4% so với năm 2013). Công tác quy hoạch ngày càng được các địa phương quan tâm, các đồ án quy hoạch thể hiện được tư duy đổi mới, có tầm nhìn dài hạn, chất lượng ngày càng nâng cao.

Tính đến tháng 12/2014, cả nước có 774 đô thị (tăng 4 đô thị so với năm 2013), trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 21 đô thị loại II, 42 đô thị loại III, 67 đô thị loại IV và 627 đô thị loại V; các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị đều có chuyển biến tích cực so với năm 2013.

(Báo Xây dựng)

Báo Xây dựng