[03-2021] Kiến trúc ứng phó với biến đổi khí hậu

Danh mục chuyên đề:

  1. Tiến tới xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đất nước và hội nhập quốc tế
   Phan Đăng Sơn; Nguyễn Tấn Vạn; Nguyễn Quốc Thông; Nguyễn Văn Tất
  2. Thiên nhiên và con người trong định hướng kiến trúc Việt Nam
   Nguyễn Trường Lưu
  3. Có thể xây dựng nền kiến trúc hiện đại – bản địa ở Việt Nam
   Nguyễn Hồng Thục
  4. Bẫy trung bình trong kiến trúc
   Nguyễn Thúc Hoàng

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 03-2021