Ngành xây dựng kiên trì các giải pháp kiểm soát thị trường Bất động sản

Ngày 6/1/2017 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng năm 2016 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng, trong đó chú trọng thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng”, đồng thời kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản.

Năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn Ngành, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, nổi bật là những nội dung sau:
– Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tiếp tục tăng khá cao, các chỉ tiêu phát triển của Ngành duy trì được sự tăng trưởng so với năm 2015, hầu hết đều hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
– Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước được tập trung chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành các luật chuyên ngành xây dựng và một số luật liên quan, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư – xây dựng;
– Công tác quản lý đầu tư xây dựng được đổi mới và tăng cường theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;
– Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được quan tâm và có nhiều đổi mới; chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được cải thiện; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể;
– Công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân;
– Việc tái cấu trúc thị trường bất động sản được triển khai đồng bộ, quyết liệt; thị trường bất động sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định;
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư xây dựng;

Tuy nhiên, trong năm 2016, Ngành xây dựng cũng gặp phải nhiều vấn đề khó khăn thiếu sót, cụ thể:

– Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số văn bản ban hành còn chậm so với tiến độ.
– Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị còn hạn chế; tình trạng điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng các công trình nhà ở cao tầng tại một số đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây áp lực quá tải lên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gây lãng phí lớn và giảm chất lượng phát triển đô thị.
– Thị trường bất động sản phát triển chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro; đã xuất hiện tình trạng lệch pha cung – cầu ở một số phân khúc sản phẩm; lượng tồn kho bất động sản tuy đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn khá lớn (chủ yếu tại các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu các dịch vụ thiết yếu).
– Công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với kế hoạch; chưa huy động được nhiều thành phần kinh tế và nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
– Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại một số địa phương triển khai chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.
– Công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại một số Tổng công ty thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch.
– Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ đã có nhiều đổi mới tích cực, tuy nhiên một số nhiệm vụ quản lý nhà nước triển khai còn chậm; một số Sở Xây dựng chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định.

Hội nghị tổng kết Ngành Xây dựng năm 2016 với sự tham gia của đại biểu ban ngành các cấp

Từ những vấn đề hạn chế thiếu sót trên, toàn thể hội nghị đã họp bàn thảo luận nguyên nhân cũng như đề xuất giải pháp cho năm 2017. Đồng thời Hội nghị cũng đưa ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2017, trong đó đáng chú ý là: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng”; Kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch, tổ chức kiểm tra một số dự án bất động sản cao cấp có quy mô lớn, chiếm nhiều diện tích đất.

Mong rằng, bước sang năm 2017, Ngành xây dựng Việt Nam sẽ có những bước tiến vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Thu Vân- TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc