Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động bảo tồn di sản kiến trúc đô thị Việt Nam – giai đoạn 2016 – 2020
1. Củng cố hoàn thiện hệ thống lý thuyết, cơ sở lý luận và xây dựng chuẩn mực về bảo…