Lãng phí lớn từ các bãi tạm giữ xe vi phạm
Do vướng mắc các thủ tục pháp lý, cũng như tâm lý “bỏ của chạy lấy người” của các chủ…