House Vision Việt Nam 2015: Hình thành các Nhóm nghiên cứu về nhà ở tương lai đến 2030, tầm nhìn 2050
Gần đây, với xu thế hội nhập hóa, giới KTS Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận với nhiều kinh…
Báo cáo thử nghiệm dự án Kế thừa và phát huy giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống Việt Nam
Trong các ngày 24 – 27/7, Tạp chí Kiến trúc đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm gặp gỡ, giới…
House Vision Việt Nam 2015 – Dự án Nghiên cứu Nhà ở trung tầng trong đô thị của Công ty TTAS
KTS Lê Trương tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1987, sau 1 thời gian học tập tại…