Khởi động giải thưởng cho những ý tưởng sáng tạo về xây dựng bền vững – Insee Prize 2020
Giải thưởng cho các ý tưởng sáng tạo về Xây Dựng Bền Vững – INSEE Prize đã nhận được sự…
TPG Village
“Ngôi làng TPG” là một thách thức lớn trong quá trình thiết kế khi kiến trúc phải tạo lập được…
Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa (Phần I)
Khái niệm chung về Công nghiệp Văn hóa: Hiện có nhiều khái niệm về Công nghiệp Văn hóa (Culture industry). Theo UNESCO,…