[02-2021] Bàn về bản sắc văn hóa trong kiến trúc hiện đại

Danh mục chuyên đề:

 1. Về vấn đề hệ giá trị văn học nghệ thuật dân tốc và hiện đại Việt Nam vận trù vào lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc (Phần 2)
  Phan Đăng Sơn
 2. Bàn về bản sắc trong kiến trúc ngày nay
  Nguyễn Tiến Thuận
 3. Phương thức tiếp cận bản sắc (văn hóa dân tộc) trong kiến trúc hiện đại
  Lê Quang Minh; Lê Nguyên Phương; Lê Hoàng Phương
 4. Kiến trúc hiện đại cần có truyền thống, để không trở thành cái đuôi của nền văn hóa khác
  Trần Lâm Biền
 5. Bản sắc không bất biến mà luôn vận động
  Lã Thị Kim Ngân
 6. Bản sắc qua lăng kính KTS
  Nguyễn Tuấn Nghĩa

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 02 -2021