“Tính trung tâm về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học truyền thống trong xu hướng toàn cầu hóa”
Theo định nghĩa chung, trên thế giới hiện nay có hai loại trường phổ biến nhất là trường Đại học…