Đổi mới thiết kế kiến trúc trường học đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông
Vai trò của xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với chủ trương đổi mới giáo dục phổ…
Văn phòng De – So và Cuộc thi quốc tế thiết kế Trường Đại học Văn Lang
Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Liên danh tư vấn kiến trúc DE-SO – ARDOR đã nhận giải Nhất cuộc…