[12-2016] Hành nghề và hội nhập

Danh mục chuyên đề:

  1. Diễn đàn hành nghề KTS và Hội nhập
  2. Quy trình và tiêu chí đánh giá KTS ASEAN
  3. Hoàn thiện môi trường hành nghề KTS trong quá trình hội nhập
  4. Các mức độ hội nhập
  5. Tản mạn về kiến trúc và hội nhập

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 12-2016

 

Tạp chí Kiến trúc số 12-2016
Tạp chí Kiến trúc số 12-2016