Hà Nội rút ngắn tiến độ lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tiến độ lập quy hoạch Thành phố được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn khoảng 18 tháng.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Internet).

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch Thành phố.

Để triển khai thực hiện đồng thời với công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, UBND Thành phố đã họp để thống nhất chương trình và kế hoạch triển khai nghiên cứu xây dựng đồng thời 2 quy hoạch (Quy hoạch Thành phố và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô), đảm bảo thống nhất định hướng quy hoạch chung của Thành phố, tiết kiệm, đẩy nhanh tiến độ và tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh lại sau này.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố Hà Nội nhận thấy sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Kế hoạch số 186/KH-UBND sẽ thay thế Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND Thành phố. Kế hoạch lần này bao gồm các nội dung: Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố; tổ chức lập quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiến độ lập quy hoạch Thành phố được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn khoảng 18 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND Thành phố Hà Nội đã phân công Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội và các đơn vị liên quan bảo đảm lồng ghép, tích hợp đồng bộ, thống nhất nội dung quy hoạch Thành phố Hà Nội với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố, các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch khác.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá các quy hoạch, quản lý quy hoạch Thành phố giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập quy hoạch, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về môi trường…

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát, đánh giá công tác quy hoạch; nghiên cứu các phương án quy hoạch, tham gia các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch Thành phố.

Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét và giải quyết.

Dịch Phong/ Báo xây dựng