Một số ý kiến xoay quanh việc sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề KTS

Hội KTS Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của giới KTS cả nước. Chính vì vậy, Hội KTS Việt Nam đã tham gia ban hành 03 văn bản căn cứ theo nhiệm vụ được giao của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ. Trong đó quy định chi tiết đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS hành nghề. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai Nghị định 85/2020/NĐ-CP, đã có không ít những khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu, tháo gỡ trong thời gian tới:

 • Một là, 09 sự kiện phát triển nghề nghiệp liên tục xoay quanh việc tham gia các hội thảo, diễn đàn, chia sẻ kinh nghiệm và phát dương lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên trường quốc tế nhằm tích lũy điểm phát triển hành nghề liên tục trong 01 năm. Điều này chưa rõ cần tích lũy bao nhiêu điểm và đối tượng KTS đã sẵn sàng cho việc vừa hành nghề kiến trúc, vừa thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc (trừ việc đăng ký tham gia các diễn đàn và nâng cao trình độ chuyên môn);
 • Hai là, các đơn vị được tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề tập trung khoảng 10 đầu mối, điều này ít nhiều gây khó khăn cho KTS hành nghề do tiếp cận khó về mặt địa lý;
 • Ba là, trước năm 2019, chưa có thuật ngữ Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) của KTS chưa có. Từ khi Nghị định 85/2020/NĐ-CP có hiệu lực lại gặp phải khó khăn do bối cảnh dịch bệnh Covid 19 làm gián đoạn quá trình tự trang bị, cập nhật kiến thức và nắm bắt thông tin. Dẫn đến nhiều KTS chưa đủ điều kiện tích lũy điểm CPD đạt yêu cầu;
 • Bốn là, các KTS làm công tác quản lý, công tác đào tạo tại các trường đại học trên 10 năm trở lên sẽ được miễn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cũng chưa thật sự phát huy năng lực thực tiễn và khuyến khích sáng tác các tác phẩm kiến trúc, quy hoạch;
 • Năm là, tính hiệu quả và công tác đánh giá việc tham gia tích lũy điểm CPD vẫn chưa thật sự hoàn thiện, chưa khai thác hiệu quả công nghệ thông tin và công nghệ số trong tổ chức hoạt động đào tạo nghề nghiệp liên tục;

Qua phân tích những khó khăn vướng mắc nêu trên, cá nhân tôi nhận thức rõ vai trò và tính cấp thiết của CPD trong hành nghề kiến trúc, phù hợp với xu thế phát triển và đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đô thị ở Việt Nam một cách bền vững. Để thực hiện tốt chương trình này trong thời gian đến, cá nhân tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

 • Đẩy mạnh công tác truyền thông về vai trò của CPD và trách nhiệm của người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; đặc biệt là tính hiệu quả trong kết nối Hội KTS các cấp từ Trung ương đến địa phương với hệ thống cơ quan quản lý hành chính về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng;
 • Khai thác mạnh mẽ và tối ưu hóa các chương trình tập huấn, đào tạo thông qua hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số để tạo thuận lợi tối đa cho người có nhu cầu tham gia các hoạt động và tích điểm CPD;
 • Xây dựng thang đánh giá rõ ràng, minh bạch và tự động trên hệ thống để tối ưu công tác đánh giá, hỗ trợ việc cấp chứng chỉ thường xuyên, liên tục cho người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Quan tâm đầu tư và xây dựng các chuyên đề CPD ngày càng chất lượng, đa lĩnh vực và phong phú, dễ tiếp cận để KTS có điều kiện học tập, nâng cao trình độ liên tục.
  Mỗi hoạt động học tập liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn là điều kiện quan trọng để nền kiến trúc Việt Nam phát triển, xứng tầm với bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế của đất nước. Bản thân tôi luôn ý thức và tham gia hiệu quả trong thời gian đến.

ThS. KTS Nguyễn Thúc Linh
UVBCH Hội KTS Ninh Thuận
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2022)


Ghi chú
1 Quyết định số 01/QĐ-KTSVN, ngày 12/01/2021 về việc ban hành “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề”; Quyết định số 04/QĐ-KTSVN, ngày 12/01/2021 về việc ban hành “Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với câc hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS hành nghề” và Quyết định số 18/QĐ-KTSVN, ngày 06/4/2021 về việc ban hành “Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc”.