Bàn về Luật Kiến trúc
Luật Kiến trúc – Sự cần thiết như 1 quy luật tự nhiên ? Kiến trúc là một trong những…
Dự thảo Luật hành nghề Kiến trúc sư
Ngày 10/7/2013, bằng Công văn số 1365/BXD-PC, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đề nghị Hội KTS Việt Nam chủ…