Tạp chí Kiến trúc số 12-2020
  Gửi bạn đọc gần xa! Ngồi bên hiên nhà, chợt thấy cơn heo may ghé qua, vồn vã thăm…