Coastal Hill – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Coastal Hill Tác giả: Baumschlager Eberle Architenkten Địa điểm: Bán đảo Phương Mai,…
Trường Dạ Hợp – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường Dạ Hợp Địa điểm: KTS. Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Duy Thanh, Trần…
Điểm trường Bó Mon – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Điểm trường Bó Mon Tác giả: KTS. Đàm Huỳnh Quốc Vũ, Lê An…
Đền Thánh giáo xứ Tiêu Động Thượng Hà Nội – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Đền Thánh giáo xứ Tiêu Động Thượng Hà Nội Tác giả: KTS. Lê Minh…
Khách sạn The Code – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khách sạn The Code Tác giả: KTS. Hồ Mộng Long, Nguyễn Văn Đông…
Nhà nguyện Khâm Mạng – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Nhà nguyện Khâm Mạng Tác giả: KTS. Nguyễn Xuân Minh và cộng sự…
Làng Mít – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Làng Mít Tác giả: KTS. Hoàng Thúc Hào, Đỗ Minh Đức, Lê Đình Hùng…
Trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân tối cao – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Tác giả: Liên danh…
Nhà Mệ Loan – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Mệ Loan Tác giả: KTS. Huỳnh Tuấn Huy – H-Hstudio Địa điểm:…
Tony Fruit Office – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tony Fruit Office Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Thiên – Công…